حضور فعال توتان در حوزه ارایه خدمات سلف سرویس

در آینده نزدیک شاهد حضور فعال توتان در حوزه ارایه خدمات سلف سرویس در صنایع مختلف مطابق با درخواست مشتریان خواهید بود.