خدمات پایانه فروش

توتان همراه با دپا و شرکت‌های ارایه دهنده خدمات پرداخت همکار خود یکی از کامل‌ترین مجموعه‌های خدمات بر روی دستگاه‌های پایانه فروش را ارایه می‌نماید. این مجموعه که در قالب «دستیار هوشمند» ارایه می‌شود، دستگاه پایانه‌ فروش را از یک دستگاه کارتخوان معمولی به یک دستیار واقعی و هوشمند در کسب‌وکار تبدیل نموده است.

مزایای دستیار هوشمند